B4B-methodiek

Al vanaf het ontstaan van de industriële revolutie wordt technologie (businesssoftware) beschouwd als de oplossing voor alle problemen! Dat software een oplossing kan bieden dat is een feit. In de praktijk is software bij 90% betrokken bij organisatie interventies

Veel softwareprojecten lopen uit of kosten meer dan begroot, nog maar te zwijgen over het rendement van deze projecten. Hier liggen vele oorzaken ten grondslag aan. Het belangrijkste knelpunt blijkt in de praktijk te zijn “de aansluiting met de organisatie”.

Kijkend naar bijgevoegde afbeelding is duidelijk dat strategie, structuur, cultuur en gebruikt software gereedschap integraal verbonden zijn met elkaar. Dat wil zeggen dat het optimaliseren van één variabele leidt tot verstoring van de anderen.

Balance 4 Business (B4B) speelt in op de wetmatigheid tussen die 4 variabelen, waardoor optimalisering/vernieuwing van businesssoftware beter en sneller plaats vindt. B4B ontwikkelde een stappenplan waarbij een samenhangingsanalyse tussen de 4-variabelen het vertrekpunt is bij een software interventie.

Analyse

Deze analyse bepaalt a.d.h.v. de doelstelling, het vertrekpunt van de organisatie. Keuze in acties en volgorde worden bepaald i.s.m. de klant. Concreet betekent dit; dat voor de software interventie bekend is welke organisatorische aanpassingen noodzakelijk zijn, om de software interventie succesvol te laten geschieden.