Business analyse

Balance 4 Business (B4B) voert een analyse uit waarbij het gebruik van de bedrijfsmiddelen (businesstools/-software) centraal staat. In deze analyse wordt integratie van de businesstools met de: strategie, structuur en cultuur vastgesteld.

In deze analyse wordt het gebruik van alle tools geïnventariseerd en de geconstateerde knelpunten worden gecategoriseerd over de 4 organisatorische variabelen. Per knelpunt wordt een actiepunt geformuleerd, waarbij per variabele proceseigenaren worden benoemd.

Met deze analyse is de opdrachtgever in staat om het middelen gebruik te optimaliseren binnen de organisatie. Doordat in de analyse gebruik gemaakt wordt van de input van gebruikers/medewerkers is er draagvlak om integraal te optimaliseren. Samen met gebruikers worden proceseigenaren vastgesteld.

Management is op deze manier in staat om het rendement van de gebruikte businesstools te maximaliseren of inzicht te verwerven in de urgentie om te investeren in nieuwe businesstools.