Change management

Bij Change management in ICT-projecten wordt veelal gedacht aan het beheersen van veranderingen in soft- en hardware aanpassingen. Echter, veranderingen in soft- en hardware zijn technische veranderingen en bedoeld voor ICT-specialisten. Gebruikers hebben hier geen omkijken naar, maar ondervinden wel de gevolgen.

Change management gaat juist over het beheersen van de gevolgen waarmee de gebruikers geconfronteerd worden na het doorvoeren van ICT-aanpassingen. Deze aanpassingen hebben grote invloed op de manier van werken in organisaties. Immers, de gereedschapskist waarmee gewerkt wordt, verandert. Dit betekent dat aanpassingen invloed uitoefenen op de bestaande afspraken, onderlinge verbanden, structuur, mensen en informatiebehoefte. Met andere woorden er zijn veel interne veranderingen nodig om ICT rendabel en werkbaar te krijgen! Zelfs wanneer door de IT-afdeling een succesvolle implementatie wordt uitgevoerd, leiden de introductie en aanpassing vaak tot weerstand in organisaties.

Weerstand komt voor in twee smaken, namelijk:

  • Bewuste weerstand, zoals politiek gedrag, eigenbelang, imago ed.;
  • Onbewuste weerstand wordt veroorzaakt door ons eigen brein.

Bewuste weerstand wordt door B4B in beeld gebracht door een stakeholderanalyse en de mensen te betrekken bij het resultaat van de veranderingen. Echter, onbewuste weerstand is een intern proces in het menselijk brein. Het menselijk brein gaat namelijk verandering het liefst uit de weg omdat dit schaarse aanwezige energie kost. Dit betekent dat het brein alle mogelijke tegenwerking genereert om maar niet af te wijken van de aangeleerde manier van denken en werken. Immers, veranderen kost extra energie!

Nu is Change management binnen B4B erop gericht om weerstand te herkennen en mensen te laten erkennen dat veranderingen noodzakelijk zijn. Wanneer ICT-veranderingen grote impact hebben op de medewerkers is Change management een noodzakelijk instrument voor het succesvol bestrijden van de weerstand.

De sleutel tot succes is hierbij: persoonlijke aandacht. Een voorbeeld, veel medewerkers zijn pas in staat echt anders te gaan werken als ze de noodzaak erkennen. Dit wordt bereikt door veel aandacht te besteden aan de mensen die anders moeten gaan werken. We zien in de praktijk dat bedrijven nieuwe handleidingen op intranet plaatsen, met de verwachting dat dit leidt tot succesvol gebruik van de nieuwe techniek. Helaas leidt dit niet tot de gewenste veranderingen.

Door veranderingen persoonlijk te maken gaan medewerkers hun eigen positie zien binnen het geheel en gaan vervolgens ermee aan de slag. Doordat medewerkers herkennen en erkennen dat hun medewerking noodzakelijk is voor een succesvolle verandering is men veel eerder geneigd om collectief belang na te streven, waardoor veranderingen gaan werken.

Balance 4 Business heeft Change management geïntegreerd in haar aanpak waardoor ICT veranderingen sneller en intensiever gebruikt gaan worden. Investeringen worden op deze manier sneller terugverdiend en benut.